การดูแลฉุกเฉิน
ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) หรือ ECS เป็นระบบที่สำคัญและจำเป็น (Essential) สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงระบบสุขภาพ เป็นระบบที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชน (Community) การแพทย์ปฐมภูมิ(Primary Care) และการรักษาที่จำเพาะเจาะจง (Definitive Care) เป้าประสงค์ของระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินคือการเพิ่มการเข้าถึงบริการในผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ลดอัตราการเสียชีวิต ลดการสูญเสียอวัยวะและลดการสูญเสียการทำงานของอวัยวะสำคัญ
การให้คำปรึกษา
บริการปร็กษาด่านสุขภาพ การป้องกันโรค การรัษษาโรค ภัยเเละความอัตรายที่เกิดจากโรคต่างๆ ณ โรงพยาบาลศีขรภูมิ หรือโทร.......
นายเมธี มวลไธสง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ
บริการของเรา
to choose from
อายุรกรรม
ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service) ให้บริการ อายุรกรรม ในเวลาราชการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น. โทร. 044-561341 ต่อ 185
ทันตกรรม
ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service) ให้บริการ ทันตกรรม ในเวลาราชการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น. โทร. 044-561341 ต่อ 142
ศัลยกรรมกระดูก
ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service) ให้บริการ ศัลยกรรมกระดูก ในเวลาราชการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น. โทร. 044-561341 ต่อ 205
ฉุกเฉิน
ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service) ให้บริการ ฉุกเฉิน ในเวลาราชการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น. โทร. 044-561341 ต่อ 111
โสต ศอ นาสิก
ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service) ให้บริการ โสต ศอ นาสิก ในเวลาราชการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น. โทร. 044-561341 ต่อ 205
ส่งเสริมสุขภาพ
ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service) ให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพ ในเวลาราชการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น. โทร. 044-561341 ต่อ 121
คลีนิกฟ้าใส
ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service) ให้บริการ คลีนิกฟ้าใส ในเวลาวันศุกร์ ในสัปดาห์ที่ 2 กับ สับปดาห์ที่ 4 เวลา 08.00 น. - 11.00 น. โทร. 044-561341 ต่อ 151
คลีนิกฟ้าใหม่
ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service) ให้บริการ คลีนิกฟ้าใหม่ ในนเวลาราชการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 11.00 น. โทร. 044-561341 ต่อ 182
กุมารเวชกรรม
ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service) ให้บริการ กุมารเวชกรรม ในเวลาราชการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น. โทร. 044-561341 ต่อ 165